A közlekedés biztonságáért és útjaink védelméért

Tartsa be a tengelyterhelésre és össztömegre előírt szabályokat!

A TSM RENDSZER

MI A NEMZETI TENGELYSÚLYMÉRŐ RENDSZER (TSM RENDSZER)?

A TSM rendszer egy olyan összetett mérési hálózat, amely képes a járművek össztömegét és tengelyterhelését megállítás nélkül, menet közben lemérni és meghatározni a mért értékek jogszabályoknak való megfelelőségét. A TSM rendszer ez alapján képes a jogszabályellenesen túlterhelt tehergépjárművek észleléséről a közúti ellenőrök számára riasztást küldeni a jármű megállítása céljából, illetve az objektív felelősség elve alapján bírsághatározatot hozni.

A szabálysértő módon túlterhelt tehergépjárművek azonosítása korábban szúrópróbaszerűen, a forgalomból való kitereléssel és helyszíni méréssel történt. A TSM rendszer ezzel szemben a 89 mérőhely 107 mérőállomásán telepített, útburkolatba süllyesztett érzékelők segítségével, forgalom lassítás nélkül határozza meg a mérőállomáson áthaladó járművek tengelyterhelését és össztömegét.

Az új módszernek köszönhetően az ellenőrzési lefedettség a korábbi 2 százalékról 50 százalék fölé nő. A TSM működésével várhatóan csökken a tehergépjárművek részvételével bekövetkező balesetek kockázata és kimenetelének súlyossága, lassul az utak állapotromlása és jelentősen javul a szabályokat betartó fuvarozók versenyhelyzete.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A TSM RENDSZER BEVEZETÉSÉRE?

 A tehergépjárművek terhelésének hatékonyabb ellenőrzését elsősorban három szempont indokolja:

  1. A közlekedés biztonságának javítása

A túlterhelt járművek fokozott baleseti kockázatot hordoznak, többek között a megnövekedett fékút és a rosszabb irányíthatóság miatt.

Ezek a járművek nagyobb valószínűséggel okoznak balesetet, és a balesetek is sokkal nagyobb arányban járhatnak súlyos személyi sérüléssel vagy végződhetnek halálesettel. A túlterhelten közlekedő tehergépjárművek visszaszorításával ezeknek a baleseteknek jó része elkerülhető, vagy enyhébb kimenetelű lehet.

  1. Az úthálózat állapotának védelme

A túlterhelt járművek jelentősen felgyorsítják a közutak amortizációját. 

Egy szabályosan közlekedő 40 tonnás járműszerelvény által okozott útrongálás több ezer személygépkocsi okozta burkolatállapot-romlás mértékével egyenlő, egy túlterhelt jármű ennek többszörösét okozza. A túlterhelt járművek okozta útburkolati kár mértéke több tízmilliárd forint évente. A hagyományos módszerekkel (szúrópróbaszerű kiterelés utáni mobileszközös mérésekkel) e káros gyakorlat nem szorítható vissza az elvárható hatékonysággal.

  1. A fuvarozói versenyegyenlőség előmozdítása

A több áru felrakodásából adódóan túlterhelten közlekedő járművekkel nagyobb haszon érhető el, ez rontja a jogkövető magatartású vállalkozók piaci helyzetét.

A TSM rendszer elősegíti az egyenlő feltételek megteremtését és kiszűri a szabályokat áthágó vállalkozókat: a versenyhelyzet kiegyenlítődik a fuvarozók között, a versenyelőny megszűnik a jogszabályt sértő módon közlekedők számára.

HOGYAN MŰKÖDIK?

A TSM rendszer az útdíjellenőrzési rendszer (UD rendszer) meglévő elemeire épül. Az UD rendszer ellenőrző eszközei mellett a mérőállomásokon az útburkolatba olyan érzékelők (WIM szenzorok – Weigh In Motion) telepítése történt meg, amelyek képesek a járművek össztömegét és tengelyterhelését mozgás közben meghatározni.

Ezen felül működik egy központi hatósági ellenőrző rendszer, mely az UD rendszerből megkapja a mérőpontokon felvett adatokat. Ez a központi informatikai rendszer az áthaladást követően a rendszám és a mérési eredmények, valamint a különböző szakrendszerekből származó adatok (mennyi a tehergépkocsi megengedett össztömege, mentességi körbe tartozik-e, van-e közútkezelői hozzájárulása) összevetése alapján megállapítja, hogy az adott jármű össztömege és tengelyterhelése megfelelt-e a jogszabályoknak. A központi hatósági ellenőrző rendszert a helyszíni ellenőrzést végző munkatársak informatikai eszközök segítségével érik el.

Ha a rendszer a felvett adatok alapján jogszabálysértő túlterheltséget jelez, a bírságolás folyamata kétféleképpen is történhet:

 

 

A rendszer nagy előnye még, hogy a szabályos terheléssel közlekedő tehergépjárműveknek ezután nem kell megszakítaniuk fuvarfeladatukat, mivel azokat nem fogják súlymérés céljából ellenőrzésre kiterelni.

A TSM előszűrő funkcionalitással 2017. március 31. óta működik. Így már nem a tapasztalati gyakorlat segítségével, véletlenszerűen, hanem mért adatok alapján választják ki a közúti ellenőrök a forgalomból a túlterhelt tehergépjárműveket.

2017. szeptember 19-én elindult a rendszer objektív felelősség elve alapján működő ága, amely a bírságolást a jármű megállítása nélkül is lehetővé teszi. A TSM automatikusan mér, azonban 2018. május 31-ig még nem bírsághatározatot, hanem figyelmeztetést küld az üzembentartóknak.

MÉRÉSI PONTOSSÁG

A WIM-szenzorok mérési pontosságát a mérésügyi hatóság hitelesíti.

A TSM rendszer a mérési eredményt minden esetben korrigálja a WIM-szenzor hitelesítéskor megállapított üzemi pontossági értékével, és a korrigált érték alapján vizsgálja az áthaladás szabályosságát. Ez szavatolja, hogy semmiképpen ne kaphasson bírságot olyan jármű, amely nem lépi át a megengedett súlyhatárt. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy bírságolást von maga után minden olyan cselekmény, amely a mérés eredményének befolyásolására irányul. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a szerint a „Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők”. Minden olyan esetet, amikor a TSM rendszer túlterhelt járművet vagy mérésbefolyásolási szándékot észlel, a TSM rendszer az üzemeltető munkatársak számára jelzést küld. 

BÍRSÁGOLÁS

 A TSM rendszer bevezetése nem keletkeztet újabb fizetési kötelezettséget az érintett vállalkozások számára, ugyanakkor hathatósan elősegíti a korábban is elvárt jogszabályi követelmények érvényesülését.

A TSM rendszer célja nem a bírságokból származó költségvetési bevételek növelése, hanem a jogkövető magatartás előmozdítása. Ezzel összhangban a TSM rendszer elindulása nem hoz lényegi változást a bírságtételek tekintetében.

 A bírságtételek pontos mértékéről megállítás nélküli, objektív eljárásra vonatkozóan a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. számú mellékletéből, megállításos közúti ellenőrzésre vonatkozó- an a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelet 8. számú mellékletéből tájékozódhat!

 FONTOS: A TSM rendszer alkalmas a motorkerékpárok, személyautók, utánfutók, trélerek és lakókocsik megmérésére is, azonban a jogszabályi környezetnek megfelelően e járművek üzembentartóinak nem küld bírsághatározatot. E körülmény természetesen nem mentesíti a felsorolt járművek tulajdonosait a járművek terhelésével kapcsolatos jogszabályi előírások betartása alól. 

A TSM RENDSZER ELŐNYÖS HATÁSAI

Csökken a túlterhelt tehergépjárművek által okozott, sokszor emberéletet is követelő, súlyos és tragikus balesetek bekövetkezésének kockázata.

Éves szinten több milliárd forint értékű útburkolati kár előzhető meg.

A versenyhelyzet kiegyenlítődik a fuvarozók között, a visszaélések nem biztosítanak versenyelőnyt a jogszabályt sértő módon közlekedők számára.

Csökken a közúton a tengelyterhelés- és össztömegmérés átfutási ideje, és a szabályosan közlekedő tehergépjárműveknek nem kell a kitereléssel történő helyszíni mérés alá vetniük magukat.

Az objektív felelősség bevezetésével a közigazgatási eljárási ügyek hatékonyabb lebonyolításával csökken az átfutási idő.

A jelenlegi 2%-ról várhatóan 50% felettire nő az ellenőrzési lefedettség a tengelysúlymérés tekintetében.

Rövidtávon nő, hosszútávon (a megemelkedő ellenőrzési lefedettség és így a jogkövető magatartás általánossá válása miatt) várhatóan csökken a bírságok száma.

Közép-, illetve hosszútávon lényegesen csökken a túlterhelt tehergépjármű-forgalom.

Érvényesül a társadalmi igazságosság elve, azaz az útrongáló fizet, nem kollektíven az adófizetők.